Förordning (2007:609) om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
SFS 2007:609
Ikraft
2007-08-01
Tidsbegränsad
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till regional kulturverksamhet i anslutning till lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. I lagen föreskrivs bland annat att statsbidrag till regionala kulturinstitutioner i Skåne län skall fördelas av Skåne läns landsting.

[S2]Förordningen omfattar inte stöd i form av utvecklingsbidrag. Föreskrifter om sådana bidrag finns i stället i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Vilka som kan få statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får fördelas mellan de regionala och lokala kulturinstitutioner i Skåne län som regeringen har förklarat berättigade till sådant stöd. Bidrag får därvid lämnas till

  1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive länsmusikverksamhet,
  2. regionala museer, och
  3. länsbibliotek.

[S2]Bidrag får dock endast lämnas till regionala och lokala institutioner vars verksamhet också finansieras av Skåne läns landsting, en kommun eller någon annan huvudman.

3 §  Statsbidrag till vissa andra regionala kulturverksamheter fördelas på det sätt som föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Ändamålet med statsbidraget

4 §  Den del av statsbidraget som lämnas till teater-, dans- och musikinstitutioner skall syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet.

5 §  Den del av statsbidraget som lämnas till regionala museer skall syfta till att stödja museerna i deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt.

[S2]Statsbidrag för de regionala museernas uppgifter inom kulturmiljöarbetet lämnas och fördelas på det sätt som föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

6 §  Den del av statsbidraget som lämnas till länsbibliotek skall syfta till att ge varje medborgare god tillgång till böcker och information genom att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning och specialtjänster.

Ansökan och fördelning av bidrag

7 §  Ansökan om bidrag skall göras hos Skåne läns landsting vid den tidpunkt och på det sätt som landstinget bestämmer.

8 §  Landstinget skall i besluten om fördelning av bidragen ange villkoren för stödet.

Bidragets storlek

9 §  Bidraget skall bestämmas utifrån kostnaderna för verksamheten, exklusive lokalkostnader. Vid bestämmande av bidrag till länsmusikverksamhet får dock lokalkostnader räknas in.

Rapportering

10 §  Landstinget skall årligen lämna rapporter till Statens kulturråd om försöksverksamheten och om hur de statliga medlen har använts, allt i enlighet med vad rådet bestämmer.

Återkrav

11 §  Om en kulturinstitution upphör med verksamhet som den har fått bidrag för skall landstinget, om bidraget inte har helt förbrukats, kräva tillbaka den del av bidraget som återstår.

Överklagande

12 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:609) om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 och skall tillämpas från och med den 1 januari 2007. Förordningen gäller till och med den 31 december 2010.
Ikraftträder
2007-08-01