Inaktuell version

Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:976 i lydelse enligt SFS 2015:164
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Rättsmedicinalverket ansvarar för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet i den utsträckning sådana frågor inte ska handläggas av någon annan statlig myndighet.

2 §  Myndigheten ska särskilt ansvara för

  1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
  2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar,
  3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
  4. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
  5. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,
  6. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda,
  7. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
  8. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten, och
  9. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. Förordning (2014:1176).

3 §  Myndigheten får utföra uppdrag inom sitt ansvarsområde om verksamheten i övrigt medger det. Förordning (2013:802).

3 a §  Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för verksamhet som avses i 2 § 5 och 3 §. I 10 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott föreskrivs att Rättsmedicinalverket ska ta ut avgift av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta har utfärdats av sådan läkare som avses i 2 § första stycket den lagen.

[S2]Rättsmedicinalverket får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsintäkterna från dessa. Förordning (2013:802).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Anställning inom myndigheten som är förenad med en professur inom högskolan beslutas på det sätt som gäller för professuren. Innan den berörda tjänsteförslagsnämnden inom högskolan ger förslag, ska nämnden samråda med Rättsmedicinalverket. En förenad anställning får endast ges till den som är behörig till båda anställningarna.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Rätt att meddela föreskrifter

10 §  Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om krav på särskild läkarkompetens för att utföra en sådan rättsmedicinsk undersökning som avses i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

[S2]Myndigheten får också meddela föreskrifter om förfarandet vid sådan undersökning samt om protokoll och utlåtande över undersökningen.

[S3]Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (2015:164).

Ändringar

Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2013:802) om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Omfattning
ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2014:1176) om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:164) om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2017:331) om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Omfattning
ändr. 2, 3 a §§
Ikraftträder
2017-06-01