Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008:1048
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  En kommun är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter från sitt arkiv om djurskyddsverksamhet och om offentlig kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen som kan antas vara av betydelse för länsstyrelsens verksamhet inom dessa områden.

Ändringar

Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:45, Prop. 2008/09:13, Bet. 2008/09:MJU6
Ikraftträder
2009-01-01