Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
SFS 2008:1271
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Swedfund International AB prövar frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företag för investeringar i Swedfunds samarbetsländer.

2 §  Regeringen meddelar föreskrifter om handläggningen av ärenden som avses i denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
  2. Ärenden som har inkommit till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) före ikraftträdandet ska alltjämt handläggas av Sida.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:74, Prop. 2008/09:52, Bet. 2008/09:UU9
Ikraftträder
2009-01-01