Upphävd författning

Förordning (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008:1402
Ikraft
2009-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller förvaltningen av Europeiska integrationsfonden som inrättats enligt rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar".

2 §  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för Europeiska integrationsfonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 2007/435/EG ska fullgöras av en sådan myndighet.

3 §  Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

4 §  Beslut som Svenska ESF-rådet fattar i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet får inte överklagas. *

Ändringar

Förordning (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013

Ikraftträder
2009-01-15

Ändring, SFS 2014:1538

Omfattning
upph.