Inaktuell version

Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning ska tillämpas på stöd av mindre betydelse som lämnas till företag inom

  1. sektorn för produktion av jordbruksprodukter, om stödet avser verksamhet inom primär jordbruksproduktion, och
  2. fiskerisektorn, om stödet avser verksamhet inom produktion, bearbetning eller saluföring av fiskeriprodukter.

2 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas med de begränsningar som följer av

  1. kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG- fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, och
  2. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004.

[S2]I förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet finns bestämmelser om stöd av mindre betydelse som lämnas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

3 §  I denna förordning förstås med

[S2]företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller inte,

[S3]företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter: företag med verksamhet inom primär produktion av jordbruksprodukter,

[S4]företag inom fiskerisektorn: företag med verksamhet inom produktion, bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter,

[S5]jordbruksprodukter: de produkter som förtecknas i bilaga 1 till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, och

[S6]fiskeriprodukter: produkter enligt definitionen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000.

Totalt stöd

4 §  Det totala stödet som lämnas till ett och samma företag får inte under någon period av tre beskattningsår överstiga

  1. 7 500 euro om stödet avser företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, eller
  2. 30 000 euro om stödet avser företag inom fiskerisektorn.

[S2]Bestämmelser om hur ett stöds storlek ska beräknas finns i kommissionens förordningar (EG) nr 1535/2007 och 875/2007.

[S3]Stöd får inte lämnas, om företaget beviljats statligt stöd för samma stödberättigade kostnader och detta sammantaget skulle leda till en högre stödnivå än den som är tillåten enligt gemenskapsbestämmelser.

5 §  Det totala stödet som beviljas olika företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter får inte under någon period av tre beskattningsår överskrida 30 217 500 euro.

[S2]Det totala stödet som beviljas olika företag inom fiskerisektorn får inte under någon period av tre beskattningsår överskrida 11 153 000 euro.

Förfarandet i stödärenden

6 §  Innan ett stöd beviljas ska företaget till det organ som beviljar stödet lämna en redogörelse för

  1. allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått enligt kommissionens förordningar (EG) nr 1535/2007 eller 875/2007 under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
  2. eventuellt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigade kostnader som är aktuella för det nya stödet.

7 §  Stöd enligt denna förordning får inte beviljas förrän det organ som beviljar stödet har kontrollerat att detta inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider de belopp som avses i 4 och 5 §§.

[S2]I samband med att ett stöd beviljas ska företaget upplysas om att stödet är ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som offentliggjorts i EUT L 193, 25.7.2007 eller kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004 som offentliggjorts i EUT L 193, 25.7.2007.

8 §  Det organ som beviljar stödet ska när det gäller stöd till företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter underrätta Statens jordbruksverk om stödbeslutet och när det gäller stöd till företag inom fiskerisektorn underrätta Fiskeriverket om stödbeslutet.

9 §  Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som beviljas företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter enligt denna förordning.

[S2]Fiskeriverket ska föra detaljerade register över de stöd som beviljas företag inom fiskerisektorn enligt denna förordning.

[S3]De register som avses i första och andra styckena ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma om de villkor för stöd som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1535/2007 och 875/2007 är uppfyllda.

10 §  Bestämmelser om återkrav av statligt stöd finns i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Jordbruksverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i fråga om stöd till företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter.

[S2]Fiskeriverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i fråga om stöd till företag inom fiskerisektorn.

Ändringar

Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

CELEX-nr
32007R1535
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:649) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Omfattning
ändr. 8, 9, 11 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:476) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:554) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Omfattning
upph. 3, 8 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2015-09-25

Förordning (2016:387) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-06-01