Inaktuell version

Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:437 i lydelse enligt SFS 2015:554
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning ska tillämpas på stöd av mindre betydelse som lämnas till företag inom

  1. sektorn för produktion av jordbruksprodukter, om stödet avser verksamhet inom primär jordbruksproduktion, och
  2. fiskeri- och vattenbrukssektorn, om stödet avser verksamhet inom produktion, bearbetning eller saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Förordning (2015:554).

2 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas med de begränsningar som följer av

  1. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, och
  2. kommissionens förordning (EU) 717/2014 av den 27 juni 2014 om tilllämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Förordning (2015:554).

3 § Har upphävts genom förordning (2015:554).

Totalt stöd

4 §  Det totala stödet som lämnas till ett och samma företag får inte under någon period av tre beskattningsår överstiga

  1. 15 000 euro om stödet avser företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, eller
  2. 30 000 euro om stödet avser företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

[S2]Bestämmelser om hur ett stöds storlek ska beräknas finns i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014. Förordning (2015:554).

5 §  Det totala stödet som beviljas olika företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter får inte under någon period av tre beskattningsår överskrida 57 890 000 euro.

[S2]Det totala stödet som beviljas olika företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn får inte under någon period av tre beskattningsår överskrida 18 860 000 euro. Förordning (2015:554).

Förfarandet i stödärenden

6 §  Innan ett stöd beviljas ska företaget till det organ som beviljar stödet lämna en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått enligt kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013, 717/2014 eller andra förordningar om stöd av mindre betydelse som tagits emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Förordning (2015:554).

7 §  Stöd enligt denna förordning får inte beviljas förrän det organ som beviljar stödet har kontrollerat att detta inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider de belopp som avses i 4 och 5 §§.

[S2]Det organ som beviljar stödet ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014. Förordning (2015:554).

8 § Har upphävts genom förordning (2015:554).

9 §  Det organ som beviljar stödet ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014. Förordning (2015:554).

10 § Har upphävts genom förordning (2013:476).

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:649).

Ändringar

Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

CELEX-nr
32007R1535
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:649) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Omfattning
ändr. 8, 9, 11 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:476) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:554) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

Omfattning
upph. 3, 8 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2015-09-25

Förordning (2016:387) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-06-01