Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2009-11-05
Ändring införd
SFS 2009:1058
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Om handläggningen av ett mål eller ärende har oskäligt fördröjts, ska domstolen efter skriftlig ansökan från en enskild part förklara att målet eller ärendet ska handläggas med förtur i domstolen (förtursförklaring).

[S2]Vid bedömningen av om handläggningen har oskäligt fördröjts ska det särskilt beaktas

  1. hur komplicerat målet eller ärendet är,
  2. hur parterna agerat under förfarandet,
  3. hur myndigheter och domstolar handlagt målet eller ärendet, och
  4. sakens betydelse för sökanden.

[S3]En ansökan om förtursförklaring ska handläggas skyndsamt.

Prop. 2008/09:213: Paragrafen anger bl.a. lagens tillämpningsområde och förutsättningarna för bifall till en ansökan om förtursförklaring.

Av första stycket framgår att lagen gäller i domstol. Med domstol avses de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen), de allmänna förvaltningsdomstolarna (länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten), Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Patentbesvärsrätten. De särskilda domstolarna – fastighetsdomstolarna, miljödomstolarna ...

2 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2008/09:213: I paragrafen föreskrivs ett överklagandeförbud i ärenden om förtursförklaring. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

Ändringar

Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

Förarbeten
Rskr. 2009/10:2, Prop. 2008/09:213, Bet. 2008/09:JuU30
Ikraftträder
2010-01-01