Upphävd författning

Förordning (2009:1076) om godkännande av dokument i ärenden om säkerhet för resegaranti

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2009-11-12
Ändring införd
SFS 2009:1076
Ikraft
2009-12-27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om Kammarkollegiet i ett ärende om prövning av säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) begär att anmälaren ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att kravet på ställande av säkerhet har uppfyllts, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1076) om godkännande av dokument i ärenden om säkerhet för resegaranti

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos Kammarkollegiet efter ikraftträdandet.
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Ändring, SFS 2018:1340

Omfattning
upph.