Inaktuell version

Lag (2009:1111) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

Version: 2009:1111

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan är inte med här. Kompletteras december 2009.
Det avtal om upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering undertecknade den 1 april 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:1111) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas för beskattningsår som börjat den 1 januari 2004 eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tagits ut den 1 januari 2004 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:54, Prop. 2009/10:19, Bet. 2009/10:SkU14
Ikraftträder
2009-12-31

Förordning (2009:1404) om ikraftträdande av lagen (2009:1111) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

Omfattning
ikrafttr.