Inaktuell version

Lag (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Version: 2009:1113

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan är inte med här. Kompletteras december 2009.

1 §  Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer som undertecknades den 17 juni 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Caymanöarna, ska sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Denna lag ska tillämpas
    1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
    2. i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:54, Prop. 2009/10:19, Bet. 2009/10:SkU14
Ikraftträder
2009-12-31

Förordning (2009:1406) om ikraftträdande av lagen (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Omfattning
ikrafttr.