Förordning (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
SFS 2009:251
Ikraft
2009-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning betyder

[S2]vattenbruksdjur: alla vattenlevande djur i alla levnadsstadier, inklusive ägg och mjölke eller könsceller, som föds upp på en vattenbruksanläggning eller i ett område för blötdjursodling, inklusive sådana vattenbruksdjur som tillförts anläggningen eller området för blötdjursodlingen efter att ha levt i vilt tillstånd,

[S3]godkänd bearbetningsanläggning: ett livsmedelsföretag som är godkänt enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och enligt 2 §.

2 §  Jordbruksverket ansvarar för att pröva och godkänna bearbetningsanläggningar. Jordbruksverket ska tilldela varje godkänd bearbetningsanläggning ett unikt godkännandenummer.

[S2]Jordbruksverket ska inhämta de uppgifter från kommunerna som behövs för prövningen enligt första stycket.

[S3]Jordbruksverket ska underrätta Livsmedelsverket om godkännandet och förse Livsmedelsverket med de uppgifter som behövs för registrering enligt 3 §.

3 §  Livsmedelsverket ska registrera följande uppgifter om godkända bearbetningsanläggningar:

  1. bearbetningsanläggningens namn och adress samt övriga kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer och e-postadress),
  2. registreringsnummer och datum för godkännande, identifieringskoder eller identifieringsnummer samt definierade produktionsvillkor och andra uppgifter som haft betydelse för godkännandet eller godkännandena,
  3. bearbetningsanläggningens geografiska läge, om möjligt angivet genom GIS-koordinater,
  4. uppgifter om bearbetningsanläggningens system för rening av utloppsvatten, och
  5. vilka arter av vattenbruksdjur som hanteras i bearbetningsanläggningen.

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om registrering av flyttningar av vattenbruksdjur och vattenbruksprodukter till och från bearbetningsanläggningar.

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från tillämpningen av kraven i artikel 18 i rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, ändrat genom kommissionens direktiv 2008/53/EG, på vattenbruksdjur av arter som är mottagliga för en eller flera av sjukdomarna som förtecknas i bilaga IV, del II, till direktivet eller produkter av sådana djur som släpps ut på marknaden utan vidarebearbetning för att användas som livsmedel, som är förpackade i detaljhandelsförpackningar enligt förpacknings- och märkningsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att kraven i artikel 18.2 i rådets direktiv 2006/88/EG ska gälla även levande blötdjur och kräftor av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar som förtecknas i bilaga IV, del II, till direktivet, och som sätts ut tillfälligt i gemenskapens vatten eller förs in på leveransanläggningar, reningsanläggningar eller liknande företag.

Ändringar

Förordning (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

CELEX-nr
32008L0053
Ikraftträder
2009-04-15