Inaktuell version

Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-05-13
Ändring införd
SFS 2009:381 i lydelse enligt SFS 2014:1060
Ikraft
2009-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Om det finns medel får stöd ges enligt denna förordning till lokala vattenvårdsprojekt som genomförs

 1. av en kommun eller en ideell sammanslutning,
 2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella sammanslutningar, eller
 3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Stödberättigande åtgärder

2 §  Stöd får ges till vattenvårdsprojekt i de delar som avser

 1. framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,
 2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön, eller
 3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2. Förordning (2014:1060).

3 §  Stöd får inte ges till åtgärder

 1. som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd,
 2. som följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
 3. i den omfattning stöd för åtgärden har getts enligt någon annan författning.

Stödets storlek

4 §  Stödet får avse högst 50 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder.

Ansökan om stöd

5 §  En ansökan om stöd ska innehålla uppgifter om

 1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar som ansöker om stödet och vilka andra som deltar i eller ger finansiering till projektet,
 2. det vattenvårdsprojekt som ska genomföras,
 3. vilka resultat som avses att uppnås på kort och lång sikt och vilka åtgärder och metoder som ska användas för att nå resultaten och för att kontrollera att resultaten nås,
 4. hur effektivt projektet bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet, om ansökan avser stöd enligt 2 § 1,
 5. en tidsplan för åtgärderna,
 6. beräknade kostnader för de åtgärder som är stödberättigande och hur stor andel av dessa kostnader som stödet är avsett att omfatta, och
 7. i vilken omfattning stöd för samma åtgärder har sökts eller getts enligt någon annan författning.

Prövning av ansökan

6 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen i det län där vattenvårdsprojektet huvudsakligen är avsett att genomföras.

7 §  När länsstyrelsen prövar en ansökan om stöd enligt 2 § 1 ska den särskilt beakta hur väl åtgärden med hänsyn till totalkostnaden bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet, och

 1. bidrar till att öka vattnets uppehållstid i vattensystemen,
 2. minskar utsläpp av växthusgaser, eller
 3. förbättrar förutsättningarna för biologisk mångfald.

[S2]Om länsstyrelsen prövar konkurrerande ansökningar enligt 2 § 1 och finner att åtgärderna i de olika ansökningarna bidrar på likvärdiga sätt till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet ska stödet ges till det projekt som bäst uppfyller kraven i första stycket 1, 2, eller 3.

Preliminärt beslut om stöd

8 §  Om länsstyrelsen beslutar att ge stöd till ett vattenvårdsprojekt ska den preliminärt bestämma stödets storlek och besluta om utbetalning av högst 75 procent av stödet. Om stödet gäller ett flerårigt projekt ska utbetalningen av stödet fördelas över åren. Länsstyrelsen får förena ett beslut med de villkor som behövs med hänsyn till stödets syfte.

Rapportering

9 §  Den som har fått stöd ska varje år i en delrapport till länsstyrelsen redovisa

 1. hur tidsplanen för projektets åtgärder har följts,
 2. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
 3. vilka resultat som åtgärderna har medfört på kort sikt, och
 4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att bedrivas och följas upp.

10 §  Den som har fått stöd ska efter att projektet har genomförts i en slutrapport till länsstyrelsen redovisa

 1. vilka resultat som åtgärderna har medfört,
 2. hur effektivt åtgärder enligt 2 § 1 bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,
 3. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
 4. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet, och
 5. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras.

Slutligt beslut om stöd

11 §  När ett projekt har slutrapporterats ska länsstyrelsen slutligt bestämma stödets storlek och besluta om slutlig utbetalning.

Uppföljning och information

12 §  Länsstyrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen i länet i fråga om de vattenvårdsprojekt som har getts stöd enligt denna förordning.

[S2]Länsstyrelsen ska till Havs- och vattenmyndigheten rapportera preliminära och slutliga beslut om stöd. Förordning (2011:638).

Återbetalning och återkrav

13 §  Mottagaren av ett utbetalt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. en åtgärd som omfattas av vattenvårdsprojektet i väsentliga avseenden avviker från villkor som avses i 8 §,
 2. en åtgärd som omfattas av projektet inte har genomförts eller ändrats i något väsentligt avseende utan länsstyrelsens medgivande,
 3. stödet har getts till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
 4. sökanden har orsakat att stödet utbetalats med felaktigt belopp, eller
 5. stödet av annat skäl har utbetalats med felaktigt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

14 §  Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Förordning (2014:1060).

Bemyndigande

15 §  Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 1. stödberättigande åtgärder enligt 2 §, och
 2. vad som krävs av en ansökan enligt 5 § och rapporter enligt 9, 10 och 12 §§. Förordning (2011:638).

Överklagande

16 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:638) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Omfattning
ändr. 12, 15 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1060) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Omfattning
ändr. 2, 14 §§
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2017:1299) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 7, 10 §§
Ikraftträder
2018-01-01