Inaktuell version

Förordning (2009:392) om Läkemedelsverkets skyldigheter i fråga om medicintekniska produkter

Version: 2009:392

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-07
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Läkemedelsverket ska tillämpa de administrativa rutiner som anges i

  1. rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, och
  2. rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter

[S2]senast ändrade genom rådets direktiv 2007/47/EG av den 5 september 2007 om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, samt

  1. Europaparlamentet och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

[S3]I rutinerna ska det bl.a. ingå att lämna uppgifter som Läkemedelsverket inhämtat inom ramen för sin tillsyn av medicintekniska produkter till myndigheter i andra stater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz och till Europeiska gemenskapernas kommission, samt att registrera vissa av uppgifterna i en av kommissionen angiven databas.

Ändringar

Förordning (2009:392) om Läkemedelsverkets skyldigheter i fråga om medicintekniska produkter

CELEX-nr
32007L0047
Ikraftträder
2010-03-21

Förordning (2010:1383) om ändring i förordningen (2009:392) om Läkemedelsverkets skyldigheter i fråga om medicintekniska produkter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01