Upphävd författning

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-01-29
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2009:1077
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) och viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Vad gäller annan utbildning än sådan som avses i 7 § fjärde stycket gäller förordningen för utbildning som påbörjas under tiden den 15 mars 2009–den 31 december 2011.

[S2]Med yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avses i denna förordning sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen (1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och som består av

 1. orienteringskurser,
 2. nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom något annat nationellt program än estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet, eller
 3. sådana kurser som avses i 7 § fjärde stycket.

[S3]Med viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning avses i denna förordning sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen och förordningen om kommunal vuxenutbildning och som

 1. består av nationella kurser, och
 2. kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Förordning (2009:1077).

2 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med ett belopp per årsstudieplats eller, när det gäller sådan utbildning som avses i 7 § fjärde stycket, med ett belopp per deltagarplats i heltidsutbildning.

[S2]I stället för det som anges om en årsstudieplats i 1 kap. 7 § tredje stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gäller 7 § denna förordning. Förordning (2009:1077).

3 §  Bestämmelserna om urval i 3 kap. 8 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning ska inte tillämpas vid utbildning för vilken statsbidrag lämnats enligt denna förordning. I stället ska, om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Villkor för statsbidrag

4 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun för utbildning, om

 1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för,
 2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
 3. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och
 4. urvalsregeln i 3 § tillämpas på utbildningen. Förordning (2009:1077).

Ansökan

5 §  Statsbidrag lämnas efter ansökan.

[S2]Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå

 1. vilken eller vilka kurser som kommunen ansöker om statsbidrag för,
 2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta eller, när det gäller sådan utbildning som avses i 7 § fjärde stycket, hur många deltagarplatser i heltidsutbildning som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
 3. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen,
 4. hur utbildningen har planerats, och
 5. vilket behov som finns av utbildningen.

[S3]Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2009:1077).

Beslut om statsbidrag

6 §  Statens skolverk beslutar om statsbidrag.

[S2]Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser för vilka statsbidrag lämnas på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet.

Beräkning av statsbidrag

7 §  För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, medieprogrammet samt omvårdnadsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

[S2]För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, industriprogrammet, livsmedelsprogrammet och naturbruksprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng.

[S3]För orienteringskurser och teoretiska kurser som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienteringskurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.

[S4]För de nationella kurser som ingår i en utbildning till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter lämnas statsbidrag för en deltagarplats i heltidsutbildning. Förordning (2009:1077).

8 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en årsstudieplats ska motsvara fler verksamhetspoäng än vad som anges i 7 § första och andra styckena.

Utbetalning

9 §  Statens skolverk betalar ut statsbidrag.

[S2]Statsbidraget betalas ut före utgången av var och en av månaderna juli och oktober 2009 med hälften av bidraget per gång och före utgången av var och en av månaderna januari, april, juli och oktober övriga år med en fjärdedel per gång.

Redovisning och uppföljning m.m.

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska i maj och oktober varje år, med början i oktober 2009, till Statens skolverk lämna en redovisning av omfattningen av den utbildningsverksamhet för vilken statsbidrag lämnats enligt denna förordning.

11 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska dessutom medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av Statens skolverk samt till Skolverket lämna de uppgifter som verket begär.

Återkrav och omfördelning

12 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

13 §  Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt om statsbidrag enligt denna förordning om kommunen

 1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som kommunen har ansökt om, och
 2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning eller viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning utöver vad kommunen tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2009:1077).

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:1077) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7, 13 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:2017) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraftträder
2011-01-28

Förordning (2011:500) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Omfattning
ändr. 1 a, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1601) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-30

Förordning (2012:295) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 1 b, 1 c, 2, 3, 4, 7, 7 c, 13 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:1114) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 1 b, 3, 4, 5, 7 a, 7 c, 8, 9 §§
Ikraftträder
2014-01-20

Förordning (2014:1574) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:1045) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ändr. 1, 7 a §§
Ikraftträder
2016-01-26

Förordning (2016:101) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Omfattning
ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2016-03-22

Förordning (2016:456) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 7 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Ändring, SFS 2016:937

Omfattning
upph.