Förordning (2009:57) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-02-12
Ändring införd
SFS 2009:57
Ikraft
2009-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009:
 1. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m.m. (SSI FS 1983:7) om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall,
 2. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1989:2) om utrustning för radiografering,
 3. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:1) om bäringskikare och pejlkompasser försedda med tritiumljus,
 4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:3) om tillstånd för skolor att inneha och använda vissa röntgenutrustningar och slutna strålkällor för undervisningsändamål, samt import, tillverkning och försäljning av sådana,
 5. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:4) om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne,
 6. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1994:3) om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne,
 7. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1994:4) om tekniska anordningar i vilka som bieffekt alstras joniserande strålning, s.k. parasitär röntgenstrålning,
 8. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:2) om användning av industriutrustningar som innehåller slutna strålkällor eller röntgenrör,
 9. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:3) om torkning med mikrovågor,
 10. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:4) om kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall,
 11. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1996:2) om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar,
 12. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1996:3) om externa personer i verksamhet med joniserande strålning,
 13. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1997:1) om arkivering vid kärntekniska anläggningar,
 14. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:1) om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall,
 15. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:2) om solarier,
 16. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning,
 17. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:4) om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning,
 18. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:5) om mätning och rapportering av persondoser,
 19. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:6) om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning,
 20. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:1) om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning,
 21. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:2) om röntgendiagnostik,
 22. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2000:3) om nukleärmedicin,
 23. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:4) om medicinsk strålbehandling,
 24. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2000:5) om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen,
 25. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:7) om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor,
 26. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2000:8) om radiografering,
 27. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:9) om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor,
 28. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:10) om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar,
 29. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:11) om strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar,
 30. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:12) om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar,
 31. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2001:1) om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar,
 32. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2002:2) om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik,
 33. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2002:4) om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar,
 34. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2005:1) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137,
 35. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2005:2) om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar,
 36. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2005:4) om lasrar,
 37. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2005:6) om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strål2 ning,
 38. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:1) om införsel SFS 2009:57 och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen,
 39. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:2) om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet,
 40. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:3) om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning,
 41. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2007:1) om tillstånd att inneha och använda viss röntgenutrustning för odontologisk diagnostik, och
 42. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2007:2) om diagnostiska referensnivåer inom nukleärmedicin.

Ändringar

Förordning (2009:57) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut

Ikraftträder
2009-03-01