Upphävd författning

Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Version: 2011:1141

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-09-03
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2011:1141
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om tillsyn över att energirelaterade produkter och energirelaterade delar, som omfattas av genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, överensstämmer med genomförandeåtgärderna.

[S2]Termer och uttryck som används i lagen (2008:112) om ekodesign har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2011:1141).

2 §  Statens energimyndighet har tillsynsansvaret för energirelaterade produkter och energirelaterade delar som omfattas av följande genomförandeåtgärder:

 1. kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge,
 2. kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för enkla digitalboxar,
 3. kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk,
 4. kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG,
 5. kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad
 6. kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer,
 7. kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning,
 8. kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare
 9. kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk
 10. kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk och
 11. kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk. Förordning (2011:1141).

3 §  Statens energimyndighet utövar också tillsyn över att lagen (2008:112) om ekodesign följs när det gäller den energirelaterade produkten eller energirelaterade delar av den. Förordning (2011:1141).

4 §  En tillverkare av energirelaterade produkter och delar eller dennes representant ska ersätta Statens energimyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov av en energirelaterad produkt eller en energirelaterad del.

[S2]Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om ekodesign, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG. Förordning (2011:1141).

Ändringar

Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

CELEX-nr
32009R0643
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2011:1141) om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energianvändande produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 4 §
CELEX-nr
32010R1016
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:392) om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:76) om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-04-01

Ändring, SFS 2016:187

Omfattning
upph.