Upphävd författning

Förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

Version: 2010:1030

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare.

Stimulansersättningens storlek

2 §  Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) ska för en hel bonus vara 12 000 kronor.

Ersättning till kommunerna

3 §  En kommun har rätt till ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus som lämnats med stöd av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare och för administrativa kostnader enligt 7 och 8 §§.

Prövning av frågor om ersättning till kommunerna

4 §  Statens skolverk prövar frågor om ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus och administrativa kostnader enligt 7 §. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skolverket senast inom tre månader från tidpunkten för kommunens beslut att bevilja sfi-bonus.

5 §  Ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus och administrativa kostnader enligt 7 § betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

6 §  För att få ersättning ska kommunen lämna Statens skolverk de uppgifter som behövs för att verket ska kunna bedöma rätten till ersättning enligt denna förordning.

Administrativa kostnader

7 §  Ersättning för administrativa kostnader lämnas med 800 kronor för varje beslut att bevilja sfi-bonus som kommunen fattar.

8 §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 10 § lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare återbetalas till kommunen, ska kommunen betala motsvarande belopp till Statens skolverk. Kommunen får dock räkna av 1 000 kronor som ersättning för administrativa kostnader på grund av återkravet. Om det belopp som har återbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor, får kommunen räkna av hela det återbetalade beloppet.

Kommunernas uppgiftsskyldighet

9 §  En kommun ska till Statens skolverk lämna de uppgifter om nyanlända som har beviljats sfi-bonus som verket behöver för att stödja kommunernas handläggning av ärenden om sfi-bonus, samt för verkets uppföljning av verksamheten med sfi-bonus.

[S2]Skolverket får meddela närmare föreskrifter om kommunens uppgiftsskyldighet.

Bemyndigande

10 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2012:105) om ändring i förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 8 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:956) om upphävande av förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

Omfattning
upph.