Inaktuell version

Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2010-10-28
Ändring införd
SFS 2010
Tidsbegränsad
2017-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 §  Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om de uppgifter som får be-handlas i registret och om förfarandet vid registreringen. Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

3 §  Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får inte medges innan Rikspolisstyrelsen har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller styrelsens krav på behörighet och säkerhet.

4 §  Begränsningen i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister gäller inte för myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 20 § samma lag.

5 §  Om det följer av en internationell överenskommelse får fler personuppgifter än vad som anges i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Europol och Interpol. Gallring

6 §  Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om gallring.

7 §  Riksarkivet får, efter samråd med Rikspolisstyrelsen, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 21–23 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Övriga bestämmelser

8 §  Rikspolisstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och denna förordning.

9 §  Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska samråd ske med Datainspektionen i frågor som anges i 8 och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och med både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i 12 och 14 §§ den lagen.

Ändringar

Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2014:1182) om ändring i förordningen (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 3, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01