Inaktuell version

Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2010-10-28
Ändring införd
SFS 2010:1157 i lydelse enligt SFS 2014:1182
Ikraft
2012-03-01
Tidsbegränsad
2017-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 § Har upphävts genom förordning (2014:1182).

3 §  Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får inte medges innan Polismyndigheten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller Polismyndighetens krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2014:1182).

4 §  Begränsningen i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister gäller inte för myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 20 § samma lag.

5 §  Om det följer av en internationell överenskommelse får fler personuppgifter än vad som anges i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Europol och Interpol. Gallring

6 §  Polismyndigheten får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om gallring. Förordning (2014:1182).

7 §  Riksarkivet får, efter samråd med Polismyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 2123 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2014:1182).

8 §  Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och denna förordning. Förordning (2014:1182).

9 §  Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska myndigheten samråda med Datainspektionen i frågor som anges i 8 och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och med både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i 12 och 14 §§ den lagen. Förordning (2014:1182).

Ändringar

Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2014:1182) om ändring i förordningen (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 3, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01