Lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
SFS 2010:1539
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Svenskt Friluftsliv prövar frågor om fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Prop. 2009/10:238: Paragrafen innebär att uppgiften att fördela statsbidrag till friluftsorganisationer överlämnas till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv samt upplyser om att regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Ändringar

Lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv

Förarbeten
Rskr. 2010/11:38, Prop. 2009/10:238, Bet. 2010/11:KrU3
Ikraftträder
2011-01-01