Upphävd författning

Lag (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
SFS 2010:660
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) överlämna att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel.

Prop. 2009/10:210: 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
  2. Beslut som regeringen har fattat med stöd av 3 kap. 12 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska anses beslutade med stöd av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2014:30) om upphävande av lagen (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:140, Prop. 2013/14:31, Bet. 2013/14:SoU5
Omfattning
upph.