Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2010-02-18
Ändring införd
SFS 2010:74
Ikraft
2010-03-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning av den till svenska har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2004:48). Samma texter och översättning finns intagna som en bilaga till luftfartslagen (1957:297). Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.
Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien underrätta de fördragsslutande staterna om sådana ändringar av beloppsgränserna i artiklarna 21 och 22 i konventionen som sker med tillämpning av artikel 24. Enligt 9 kap. 4 § andra stycket luftfartslagen ska regeringen ge till känna sådana ändringar. Följande ändringar finns att ge till känna.
Med verkan från och med den 30 december 2009 har de beloppsgränser som anges i artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändrats enligt följande.
Beloppsgräns före ändringenBeloppsgräns efter ändringen
1719
1 0001 131
4 1504 694
100 000113 100

Ändringar

Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

Ikraftträder
2010-03-02