Upphävd författning

Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

Version: 2010:84

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Utfärdad
2010-02-18
Ändring införd
SFS 2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag 2010–2012 för att pröva och utveckla modeller för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden eller som företagare.

2 §  Ungdomsstyrelsen prövar ärenden om bidrag enligt denna förordning.

Statsbidragets syfte

3 §  Syftet med statsbidraget är att främja nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden eller som företagare.

Villkor för bidrag

4 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §  Bidrag får lämnas till organisationer som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver en verksamhet i Sverige som inte strider mot demokratins idéer.

6 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §  Bidrag får lämnas för verksamhet som en organisation genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera andra organisationer eller företag.

8 §  Bidrag får lämnas för verksamhet med ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 3 §, och som innebär att

  1. mentorskapet används för att upprätthålla enskildas yrkesidentitet och för att skapa kontakter med yrkesaktiva i samma bransch i Sverige,
  2. mentor och adept sammanförs på grundval av yrke, utbildning eller tidigare erfarenhet,
  3. verksamheten i huvudsak når ut till nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som är flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och anhöriga till dessa,
  4. verksamheten baseras på tydligt formulerade förväntningar på såväl mentor och adept som på önskat resultat, och
  5. den sökande organisationen åtar sig att medverka i en samlad utvärdering av verksamheten.

[S2]Vid fördelningen av bidrag ska verksamhet som innebär samverkan med potentiella arbetsgivare eller utbildningsinstitutioner eller som i hög utsträckning når ut till boende i en sådan del av en kommun som omfattas av lokala utvecklingsavtal eller till kvinnor främjas särskilt.

9 §  Bidrag får även lämnas för verksamhet som innebär att yrkesinriktat mentorskap enligt 8 § kombineras med annan verksamhet till stöd för den enskilde, t.ex. vägledning vid studier eller till engagemang inom ideella organisationer eller spridning av samhällsinformation. I sådana fall ska det yrkesinriktade mentorskapet dock alltid utgöra den väsentliga delen av verksamheten.

Ansökan

10 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen.

[S2]Sökanden ska till Ungdomsstyrelsen lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Beslut och utbetalning

11 §  I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även anges en sista dag för redovisning enligt 13 §.

12 §  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, kan bidraget betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

13 §  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

[S2]Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, att räkenskaperna är rättvisande och att villkoren för bidraget har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

14 §  En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

15 §  Ungdomsstyrelsen ska i sina årsredovisningar för 2010– 2012 lämna en redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom i årsredovisningen för 2012 lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

16 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
  4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, eller
  5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

17 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §  Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1741) om ändring i förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:111) om upphävande av förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

Omfattning
upph.