Upphävd författning

Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2011-09-29
Ändring införd
SFS 2011:1038
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligt
  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,
  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, och
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).
Förteckning över byggentreprenadkontrakt
/Förteckningen är inte med här/

Ändringar

Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

CELEX-nr
32009L0081

Ändring, SFS 2016:1228

Omfattning
upph.