Upphävd författning

Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2011-09-29
Ändring införd
SFS 2011:1039
Ikraft
2011-10-11
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande referensnummer vid upphandling av tjänster.
Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande CPC- och CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt
  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG, och
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori Beskrivning CPCreferensnummer CPVreferensnummer
1 Underhålls- och reparationstjänster 6112, 6122, 633, 886 (utom 50310000-1 till 50324200-4 och 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) och från 51000000-9 till 51900000-1 Från 50100000-6 till 50884000-5
2 Landtransport, med undantag av järnvägstransport som 87304 omfattas av kategori 18, även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran 712 (utom 71235), 7512, Från 60100000-9 till 60183000-4 (utom 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) och från 64120000-3 till 64121200-2
3 Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran 73 (utom 7321) 60500000-3 Från 60410000-5 till 60424120-3 (utom 60411000-2, 60421000-5) och
4 Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, och i luften 71235, 7321 60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 60421000–5
5 Telekommunikationstjänster 752 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3 Från 64200000–8 till 64228200–2,
6 Finansiella tjänster: ex. 81, 812, a) Försäkringstjänster b) Bank- och investeringstjänster, med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas Från 66100000-1 814 till 66720000-3
7 Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande 84 tjänster (utom 72318000-7 och från 72700000-7 till 72720000-3), 79342410 Från 50310000-1 till 50324200-4 Från 72000000-5 till 72920000-5

Ändringar

Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling

CELEX-nr
32009L0081
Ikraftträder
2011-10-11

Ändring, SFS 2016:1227

Omfattning
upph.