Inaktuell version

Förordning (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention

Version: 2012:826

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
SFS 2012
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention).

Centralmyndighet

2 §  Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är centralmyndighet enligt 1996 års Haagkonvention i Sverige.

3 §  Centralmyndigheten ska bistå vid tillämpningen av 1996 års Haagkonvention och har de uppgifter som föreskrivs för centralmyndigheter i konventionen.

Handlingar

4 §  Framställningar och meddelanden till den svenska centralmyndigheten eller andra myndigheter ska, om de inte är skrivna på svenska, åtföljas av en översättning till svenska eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning, en översättning till engelska.

5 §  En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av myndigheten intyga att avgörandet är äkta.

Förfarande

6 §  Centralmyndigheten ska verka för att framställningar och meddelanden enligt 1996 års Haagkonvention, om möjligt, sänds direkt till en behörig myndighet utan förmedling av centralmyndigheten.

7 §  Om centralmyndigheten tar emot en framställning eller ett meddelande enligt 1996 års Haagkonvention som angår en fråga som ska eller kan handläggas av en annan myndighet, ska centralmyndigheten genast vidarebefordra framställningen eller meddelandet till den myndigheten. Centralmyndigheten ska underrätta avsändaren om till vilken myndighet vidarebefordran har gjorts.

Ändringar

Förordning (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention

Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1521) om ändring i förordningen (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention

Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§ sätts närmast före 6, 8 §§; nya 4, 5 §§, rubr.närmast före 4 §
Ikraftträder
2015-01-10