Upphävd författning

Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2013-03-21
Ändring införd
SFS 2013:145 i lydelse enligt SFS 2016:615
Ikraft
2013-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-26

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Statligt stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för åtgärder som syftar till att främja ett innovativt byggande för att öka utbudet av bostäder för unga.

Förutsättningar för stöd

2 §  Stöd får ges för en åtgärd som innebär

 1. utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, eller
 2. användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.

[S2]Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

3 §  Stöd får inte ges för en åtgärd som

 1. stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning, eller
 2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

4 §  Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att slutföra senast den 1 augusti 2017.

[S2]5 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Boverket. Förordning (2016:615).

Stödets storlek

6 §  Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden.

[S2]Stödet får dock inte överstiga

 1. 300 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § 1, och
 2. 1 600 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § 2.

Prövningen av ett stödärende

7 §  Frågor om stöd prövas av Boverket.

8 §  En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti 2015.

9 §  Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera och bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §.

10 §  Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets storlek.

11 §  Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

 1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd,
 2. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna en sådan slutrapport som avses i 13 §, och
 3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

12 §  Första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fattats av Boverket.

[S2]Resterande utbetalning görs efter det att slutrapport enligt 13 § har kommit in till Boverket.

Uppföljning och utvärdering

13 §  När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts.

14 §  Boverket ska följa upp och utvärdera de stödberättigande åtgärderna och senast den 31 december 2017 redovisa detta i en rapport till regeringen.

15 §  Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 14 §.

[S2]16 § Har upphävts genom förordning (2016:615).

Återbetalning och återkrav

17 §  Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,
 4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 13 §, eller
 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 §  Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2016:615) om ändring i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller för register som förs över stöd som lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.
Omfattning
upph. 16 §; ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1603) om upphävande av förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Omfattning
upph.