Upphävd författning

Förordning (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-05-23
Ändring införd
SFS 2013:343
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som har överfört uppgifter till ett tredjeland eller internationellt organ utan förhandsmedgivande enligt 7 § tredje stycket lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, ska utan dröjsmål informera den myndighet eller det organ som överfört eller gjort uppgifterna tillgängliga för en svensk myndighet om överföringen.

2 §  Om en svensk myndighet har överfört uppgifter enligt 2 § lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen och det visar sig att uppgifterna är felaktiga eller har överförts olovligen, ska mottagaren omedelbart underrättas om detta.

3 §  Om en svensk myndighet har fått personuppgifter som omfattas av lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och den myndighet eller det organ som överfört eller gjort uppgifterna tillgängliga har ställt som villkor att den som personuppgifterna avser inte får informeras om personuppgiftsbehandlingen, får någon sådan information inte lämnas utan att den som överfört eller gjort uppgifterna tillgängliga medger det.

4 §  Vid tillämpning av 8 § första stycket lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen ska en tidsfrist för gallring som angetts av den myndighet eller det organ som överfört eller gjort uppgifterna tillgängliga tillämpas bara om det skulle leda till att uppgifterna bevaras kortare tid än vad som gäller enligt svensk rätt.

Ändringar

Förordning (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen

Ikraftträder
2013-07-01

Ändring, SFS 2018:1202

Omfattning
upph.