Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2014-12-18
Ändring införd
SFS 2014:1542
Ikraft
2015-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och landsting för utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

2 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Socialstyrelsen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och landsting för projekt som syftar till att inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting (lärandeprojekt).

4 §  Statsbidrag får lämnas efter ansökan.

[S2]Ett villkor för bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan utförs inom kommunens eller landstingets ordinarie verksamhet.

Fördelning av statsbidrag

5 §  Ansökningar som avser projekt som har en hög grad av egen finansiering av en kommun eller ett landsting ska prioriteras.

6 §  Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om statsbidrag och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla det syfte med statsbidraget som anges i 3 §.

[S2]Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får intresset av en geografisk spridning över hela landet och en spridning mellan tätort och landsbygd beaktas.

Ansökan om statsbidrag

7 §  Ansökan ska innehålla

  1. en beskrivning av projektets tidsram och målsättning, storleken på den verksamhet som projektet omfattar, projektets integrering i den ordinarie verksamheten och potentiella spridningseffekter,
  2. en budget för projektet,
  3. en redovisning av om tidigare arbete med fokus på frågor som berör homosexuella, bisexuella och transpersoner har bedrivits inom verksamheten, och
  4. information om hur samverkan med en eller flera organisationer som företräder homosexuella, bisexuella och transpersoner ska säkerställas.

Beslut och utbetalning

8 §  I ett beslut om statsbidrag ska det anges vilken verksamhet bidraget beviljas för. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 9 § anges.

[S2]Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget vid ett tillfälle.

Redovisning

9 §  En kommun eller ett landsting som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Socialstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

10 §  Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 juni till regeringen lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

11 §  Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

  1. en redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för.

12 §  Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt eller delvis avstå från återkrav.

Förbud att överklaga

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
  2. Bestämmelsen i 10 § om skyldigheten att lämna en redogörelse tillämpas första gången 2016.
Ikraftträder
2015-02-01