Inaktuell version

Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Version: 2018:2077

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2015-11-12
Ändring införd
SFS 2015:665 i lydelse enligt SFS 2018:2077
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska ha anslutit sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster senast vid den tidpunkt som anges i bilagan.

2 §  Bestämmelser om överenskommelser och samverkan mellan de myndigheter som anges i bilagan och Statens servicecenter finns i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter.

Bilaga

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2017

Allmänna reklamationsnämnden

Arbetsdomstolen

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket

Barnombudsmannen

Blekinge tekniska högskola

Bolagsverket

Boverket

Brottsoffermyndigheten

Centrala studiestödsnämnden

Datainspektionen

Diskrimineringsombudsmannen

Domarnämnden

E-hälsomyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Exportkreditnämnden

Fastighetsmäklarinspektionen

Finanspolitiska rådet

Folke Bernadotteakademin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Fortifikationsverket

Forum för levande historia

Försvarets materielverk

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försäkringskassan

Gentekniknämnden

Göteborgs universitet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för strategiska produkter

Inspektionen för vård och omsorg

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Institutet för språk och folkminnen

Justitiekanslern

Kammarkollegiet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Konkurrensverket

Konstnärsnämnden

Konsumentverket

Kronofogdemyndigheten

Kungl. biblioteket

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet

Medlingsinstitutet

Mittuniversitetet

Moderna museet

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för yrkeshögskolan

Nationalmuseum

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Polarforskningssekretariatet

Revisorsinspektionen

Rymdstyrelsen

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)

Rättsmedicinalverket

Sametinget

Skatteverket

Skolforskningsinstitutet

Statens centrum för arkitektur och design

Statens fastighetsverk

Statens försvarshistoriska museer

Statens geotekniska institut

Statens haverikommission

Statens historiska museer

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Statens institutionsstyrelse

Statens konstråd

Statens kulturråd
/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Statens maritima museer
/Träder i kraft I:2019-01-01/ Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens medieråd

Statens musikverk

Statens skolinspektion

Statens skolverk

Statens tjänstepensionsverk

Statskontoret

Stockholms konstnärliga högskola

Strålsäkerhetsmyndigheten

Svenska institutet

Svenska institutet för europapolitiska studier

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tullverket

Tillväxtverket

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Trafikanalys

Universitets- och högskolerådet

Universitetskanslersämbetet

Upphandlingsmyndigheten

Valmyndigheten

Överklagandenämnden för studiestöd

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2018

Högskolan i Gävle

Högskolan Kristianstad

Konstfack

Post- och telestyrelsen

Statens veterinärmedicinska anstalt
Transportstyrelsen Förordning (2018:2077).

Ändringar

Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:1352) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:777) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-08-01

Ändring, SFS 2018:2077

Omfattning
utgår

Förordning (2019:10) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-03-01