Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2016-12-08
Ändring införd
SFS 2016:1227
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid tillämpningen av 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet

Kapitel 25: Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement
Kapitel 26: Malm, slagg och aska
Kapitel 27: Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer
utom:
ex 27.10: särskilda motorbränslen
Kapitel 28: Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper
utom:
ex 28.09: sprängämnen ex 28.13: sprängämnen ex 28.14: tårgas ex 28.28: sprängämnen ex 28.32: sprängämnen ex 28.39: sprängämnen ex 28.50: giftiga ämnen ex 28.51: giftiga ämnen ex 28.54: sprängämnen
Kapitel 29: Organiska kemikalier
utom:
ex 29.03: sprängämnen ex 29.04: sprängämnen ex 29.07: sprängämnen ex 29.08: sprängämnen ex 29.11: sprängämnen ex 29.12: sprängämnen ex 29.13: giftiga ämnen ex 29.14: giftiga ämnen ex 29.15: giftiga ämnen ex 29.21: giftiga ämnen ex 29.22: giftiga ämnen ex 29.23: giftiga ämnen ex 29.26: sprängämnen ex 29.27: giftiga ämnen ex 29.29: sprängämnen
Kapitel 30: Farmaceutiska produkter
Kapitel 31: Gödselmedel
Kapitel 32: Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch
Kapitel 33: Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel
Kapitel 34: Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
Kapitel 35: Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer
Kapitel 37: Varor för foto- eller kinobruk
Kapitel 38: Diverse kemiska produkter
utom:
ex 38.19: giftiga ämnen
Kapitel 39: Plaster och plastvaror
utom:
ex 39.03: sprängämnen
Kapitel 40: Gummi och gummivaror
utom:
ex 40.11: skottsäkra däck
Kapitel 41: Oberedda hudar och skinn samt läder
Kapitel 42: Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar
Kapitel 43: Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material
Kapitel 44: Trä och varor av trä; träkol
Kapitel 45: Kork och varor av kork
Kapitel 46: Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Kapitel 47: Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; avfall och förbrukade varor av papper eller papp
Kapitel 48: Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp
Kapitel 49: Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin
Kapitel 65: Huvudbonader och delar till huvudbonader
Kapitel 66: Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar
Kapitel 67: Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår
Kapitel 68: Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material
Kapitel 69: Keramiska produkter
Kapitel 70: Glas och glasvaror
Kapitel 71: Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterivaror
Kapitel 73: Gjutjärn, järn och stål
Kapitel 74: Koppar
Kapitel 75: Nickel
Kapitel 76: Aluminium
Kapitel 77: Magnesium och beryllium
Kapitel 78: Bly
Kapitel 79: Zink
Kapitel 80: Tenn
Kapitel 81: Andra oädla metaller
Kapitel 82: Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall
utom:
ex 82.05: verktyg ex 82.07: verktyg, delar
Kapitel 83: Diverse varor av oädel metall
Kapitel 84: Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap
utom:
ex 84.06: motorer ex 84.08: övriga motorer ex 84.45: maskiner ex 84.53: datorer ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53 ex 84.59: kärnreaktorer
Kapitel 85: sådana varor Elektriska maskiner och apparater, delar till
utom:
ex 85.13: teleutrustning ex 85.15: transmissionsapparater
Kapitel 86: Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag
utom:
ex 86.02: pansarlok, elektriska ex 86.03: övriga pansarlok ex 86.05: pansarvagnar ex 86.06: underhålls- och servicevagnar ex 86.07: vagnar
Kapitel 87: Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
samt delar och tillbehör till fordon
utom:
ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon ex 87.01: traktorer ex 87.02: militära fordon ex 87.03: bärgningsbilar ex 87.09: motorcyklar ex 87.14: släpfordon
Kapitel 89: Fartyg och annan flytande materiel
utom:
ex 89.01A: krigsfartyg
Kapitel 90: Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater
utom:
ex 90.05: kikare ex 90.13: diverse instrument, laser ex 90.14: avståndsmätare ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument ex 90.11: mikroskop ex 90.17: medicinska instrument ex 90.18: redskap för sjukgymnastik ex 90.19: ortopediska redskap ex 90.20: röntgenapparater
Kapitel 91: Ur och delar till ur
Kapitel 92: Musikinstrument; apparater för inspelning och återgivning av ljud, apparater för inspelning och återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater
Kapitel 94: Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar
utom:
ex 94.01A: flygplanssäten
Kapitel 95: Varor och produkter av utskärnings- eller pressmaterial
Kapitel 96: Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll
Kapitel 98: Diverse artiklar

Ändringar

Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling