Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2016-12-14
Ändring införd
SFS 2016:1258
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Länsstyrelserna ska enligt denna förordning stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Länsstyrelserna ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet genom att

  1. stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
  2. bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,
  3. stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och
  4. stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

3 §  Länsstyrelsernas arbete ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet inom det brottsförebyggande området samt vara samordnat med den verksamhet som bedrivs vid myndigheter på nationell nivå.

4 §  Länsstyrelserna ska årligen senast den 15 februari lämna en redovisning till Brottsförebyggande rådet av det arbete som har bedrivits lokalt och regionalt inom respektive län. Brottsförebyggande rådet får meddela närmare föreskrifter om redovisningen.

Ändringar

Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2017-01-01