Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2016-06-22
Ändring införd
SFS 2016:774
Ikraft
2016-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som

  1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och
  2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.

Prop. 2015/16:167: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

En första förutsättning för att lagen ska vara tillämplig är att det är fråga om samverkan mellan myndigheter. Lagen gäller endast när två eller flera myndigheter arbetar tillsammans för ett visst gemensamt mål eller syfte. Det krävs också att samverkan är närmare avgränsad genom särskilt beslut. Var och en av myndigheterna ...

2 §  Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en myndighet trots sekretess lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan.

[S2]En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Prop. 2015/16:167: En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Paragrafen, som behandlas i avsnitt 5.5, innehåller en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet för de myndigheter som omfattas av lagen. Av 3 § framgår att endast de myndigheter som regeringen bestämmer kan vara uppgiftsskyldiga enligt paragrafen. ...

3 §  Endast myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att lämna eller ska få ta emot uppgifter enligt denna lag.

Prop. 2015/16:167: Av paragrafen framgår att regeringen bestämmer vilka myndigheter som ska vara uppgiftsskyldiga eller kan vara mottagare av uppgifter vid uppgiftsutlämnande med stöd av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets förslag.

Ändringar

Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:314, Prop. 2015/16:167, Bet. 2015/16:JuU31
Ikraftträder
2016-08-15