Förordning (2016:912) om rapportering av statistik om beslut om frysning och förverkande i Europeiska unionen

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2016-10-06
Ändring införd
SFS 2016:912
Ikraft
2016-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen.

2 §  Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket ska till Europeiska kommissionen lämna de statistikuppgifter och andra uppgifter som avses i artikel 11.1 och 11.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU, i den ursprungliga lydelsen, och som finns tillgängliga hos respektive myndighet.

Ändringar

Förordning (2016:912) om rapportering av statistik om beslut om frysning och förverkande i Europeiska unionen

Ikraftträder
2016-12-01