Inaktuell version

Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Version: 2016:917

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2016-10-13
Ändring införd
SFS 2016:917
Ikraft
2016-11-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Lagstödet för förordningen

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning betyder

  1. elfordon: ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt,
  2. normal laddningspunkt: en laddningspunkt där el kan överföras till ett elfordon med en effekt på högst 22 kW, med undantag för anordningar med en effekt på högst 3,7 kW, som har installerats i privata hushåll eller som inte i första hand är avsedda för laddning av elfordon,
  3. snabb laddningspunkt: en laddningspunkt där el kan överföras till ett elfordon med en effekt på mer än 22 kW,
  4. landströmsförsörjning: tillhandahållande av landström genom ett standardiserat gränssnitt till fartyg vid kaj,
  5. tankstation: en anordning för tankning som tillhandahåller drivmedel, med undantag av flytande metangas, via en fast eller rörlig anläggning,
  6. för allmänheten tillgänglig tankstation: en tankstation för påfyllning av alternativt drivmedel till vilken användarna har icke-diskriminerande åtkomst.

[S2]I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel.

Elförsörjning till transporter

Laddningspunkter för elfordon

3 §  Växelströmsbaserade normala laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-2. Sådana uttag får utrustas med mekaniska skjutlock under förutsättning att typ 2-kompatibiliteten bibehålls.

4 §  Växelströmsbaserade snabba laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone de anslutningsdon av typ 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-2.

5 §  Likströmsbaserade snabba laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone anslutningsdon av de kombinerade laddningssystemen av typ Combo 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-3.

Landströmsförsörjning till fartyg

6 §  Utformning, installation och testning av system för landströmsförsörjning till havsgående fartyg ska uppfylla de tekniska specifikationerna i IEC/ISO/IEEE 800005-1. Detta gäller såväl de delar av systemet som finns ombord på fartyget som de delar av systemet som finns på land.

Väteförsörjning till transporter

7 §  Väte som tillhandahålls av en tankstation för väte ska ha en renhetsgrad som uppfyller de tekniska specifikationerna i ISO 14687-2.

8 §  Anslutningsdon till motorfordon för tankning av vätgas ska uppfylla ISO 17268 om anslutningsdon för tankning av vätgasdrivna fordon.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 18 november 2016.
  2. Bestämmelserna i 38 §§ tillämpas första gången i fråga om installationer som tas i bruk eller förnyas efter den 17 november 2017.
Ikraftträder
2016-11-18

Förordning (2017:990) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1 a, 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2017-11-18

Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2018-04-10