Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2016-11-10
Ändring införd
SFS 2016:978
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Samverkan och informationsutbyte

2 §  Patent- och registreringsverket ska informera Europeiska kommissionen och Bolagsverket om vilka kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade i Sverige.

3 §  Patent- och registreringsverket ska samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 37, 38 och 41 i Europarlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen.

4 §  Patent- och registreringsverket ska vid behov samråda med Konkurrensverket.

Bemyndiganden

5 §  Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om formen för en anmälan om registrering enligt 12 kap. 5 § första stycket lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och om de uppgifter som ska lämnas i samband med en sådan anmälan.

[S2]Verket får också meddela föreskrifter om att den som omfattas av tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag ska lämna vissa ytterligare uppgifter som behövs för tillsynen.

Ändringar

Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Ikraftträder
2017-01-01