Upphävd författning

Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2017-07-06
Ändring införd
SFS 2017:848
Ikraft
2017-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation.

[S2]Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ändamålet med bidraget

2 §  Ändamålet med bidraget är att förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag får lämnas till kommuner och landsting.

4 §  Bidrag får lämnas för utvecklingsarbete samt för att bilda och utveckla nätverk och för erfarenhetsutbyten mellan kommuner, landsting, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället och andra relevanta aktörer.

[S2]Åtgärderna ska vara inriktade på

 1. att förebygga brottslighet,
 2. att minska långtidsarbetslöshet,
 3. att stärka skolor och förbättra elevers skolresultat genom att verka för en närmare kontakt mellan skolan och samhället i övrigt,
 4. att förbättra samhällsservice och minska bostadssegregation,
 5. att stödja det civila samhället och stärka demokratin,
 6. att främja arbetet mot diskriminering, stärka arbetet för jämställdhet eller mot hedersrelaterat våld och förtryck, eller
 7. andra angelägna områden utifrån den lokala och regionala kontexten.

[S3]Lika rättigheter och möjligheter för alla, ett integrerat funktionshindersperspektiv samt respekt för barnets rättigheter ska utgöra grundläggande utgångspunkter i arbetet, liksom ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

5 §  Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner och landsting enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Ärendenas handläggning

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

6 §  Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2017:1084).

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

7 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. vad bidraget ska användas till och en övergripande plan för arbetet,
 2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska motverka och minska segregation på lokal eller regional nivå, och
 3. en redogörelse för hur åtgärderna kommer att följas upp. Förordning (2017:1084).

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

8 §  Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation prioritera

 • åtgärder som sker i samarbete mellan olika aktörer och som syftar till att integreras i ordinarie verksamheter och ge långsiktiga effekter, eller
 • sektorsövergripande åtgärder. Förordning (2017:1084).

Beslut och utbetalning

9 §  I ett beslut om bidrag ska det anges

 1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
 2. sista dag för redovisning enligt 12 §.

10 §  Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

11 §  Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation. Förordning (2017:1084).

Redovisning

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

12 §  Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Delegationen mot segregation hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska även innehålla uppgift om hur åtgärderna i fortsättningen kommer att följas upp. Förordning (2017:1084).

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

13 §  En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redovisningen. Förordning (2017:1084).

Återbetalning och återkrav

14 §  Kommuner eller landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om

 1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljades för, eller
 2. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

15 §  Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 §. Förordning (2017:1084).

Överklagande

16 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1084) om ändring i förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2018:118

Omfattning
upph.