Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2018-03-15
Ändring införd
SFS 2018:151
Ikraft
2018-04-19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling.

[S2]Bidraget lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag får lämnas till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för

  • åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i dessa områden,
  • framtagandet av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i socioekonomiskt eftersatta områden.

[S2]De kommuner som kan ansöka om bidrag anges i bilaga 1.

Beslut om bidrag

4 §  Tillväxtverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning, efter att ha gett Delegationen mot segregation möjlighet att yttra sig.

5 §  En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och lämnas till Tillväxtverket. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad bidraget ska användas till och ange mål, tidsplan och budget.

6 §  När bidragen fördelas ska Tillväxtverket prioritera långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder.

[S2]Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas.

Utbetalning och villkor

7 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas med högst 90 procent av kostnaderna för sådana insatser som avses i 3 §.

8 §  Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §  Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får meddelas för en period om högst 3 år. Bidrag får betalas ut i förskott.

Uppgiftsskyldighet

10 §  Den som tar emot bidrag enligt denna förordning ska lämna de uppgifter till Tillväxtverket som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget.

Återbetalning och återkrav

11 §  Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om

  1. bidraget helt eller delvis har använts för andra ändamål än vad det beviljades för, eller
  2. villkor enligt 8 § inte har följts.

12 §  Tillväxtverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Tillväxtverket besluta att avstå från återkrav.

Bemyndigande

13 §  Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning, efter att ha gett Delegationen mot segregation möjlighet att yttra sig.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga 1

Borlänge

Borås

Botkyrka

Eskilstuna

Filipstad

Gävle

Göteborg

Halmstad

Helsingborg

Huddinge

Järfälla

Jönköping

Karlskrona

Katrineholm

Kristianstad

Landskrona

Linköping

Malmö

Motala

Norrköping

Nyköping

Perstorp

Sandviken

Stockholm

Södertälje

Trollhättan

Uddevalla

Uppsala

Västerås

Växjö

Åstorp

Örebro

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
  2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 1 januari 2018.
Ikraftträder
2018-04-19