Inaktuell version

Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2018-04-05
Ändring införd
SFS 2018:160
Ikraft
2018-05-01
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  På försök får vid de tingsrätter som regeringen bestämmer avvikelser enligt denna lag göras från vad som annars gäller för delgivning av handlingar i brottmål.

2 §  Den tilltalade får delges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom att handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten från och med en i förväg bestämd tidpunkt (tillgänglighetsdelgivning).

3 §  Tillgänglighetsdelgivning får användas om den tilltalade har fått information om

  1. att sådan delgivning kan komma att användas i målet, och
  2. från och med vilken tidpunkt och vid vilken tingsrätt handlingarna kommer att hållas tillgängliga.

[S2]Informationen ska vid ett personligt sammanträffande ha delgetts den tilltalade av en åklagare eller av en polisman eller någon annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om information om tillgänglighetsdelgivning.

4 §  Tillgänglighetsdelgivning har skett när handlingarna har gjorts tillgängliga vid den tidpunkt och den tingsrätt som den tilltalade har fått information om enligt 3 §.

Ändringar

Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Förarbeten
Rskr. 2017/18:206, Prop. 2017/18:67, Bet. 2017/18:JuU23
Ikraftträder
2018-05-01