/Rubriken upphör att gälla U:2021-07-01/ Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen /Rubriken träder i kraft I:2021-07-01/ Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2018-04-05
Ändring införd
SFS 2018:195 i lydelse enligt SFS 2021:413
Ikraft
2018-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Förordningen är meddelad med stöd av

 • 15 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen i fråga om 4–10 och 13 §§,
 • 16 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen i fråga om 11 och 12 §§,
 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14 §, och
 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ord och uttryck

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Tillsynsmyndighet

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Förordning (2021:413).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

3 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

3 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Förordning (2021:413).

Särskilda krav på hur reduktionsplikten ska uppfyllas

4 §  Etanol som används för att uppfylla reduktionsplikten ska vara odenaturerad vid import från länder utanför EU och den inre marknaden eller vid framställningen.

5 §  Reduktionsplikten får inte uppfyllas genom inblandning av E85 eller ED95 som producerats av importerad etanol genom en förädlingsprocess inom ramen för förfarandet aktiv förädling enligt artikel 256 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Beräkning av reduktionspliktig energimängd

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

6 §  Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska ett biodrivmedels energiinnehåll bestämmas enligt de värden som framgår av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.

Om energiinnehållet i ett biodrivmedel inte kan bestämmas enligt första stycket, ska det bestämmas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

6 §  Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska ett biodrivmedels energiinnehåll bestämmas enligt de värden som framgår av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

[S2]Om energiinnehållet i ett biodrivmedel inte kan bestämmas enligt första stycket, ska det bestämmas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2021:413).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

7 §  Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska energiinnehållet per liter anses vara 32,2 megajoule för fossil bensin och 35,3 megajoule för fossilt dieselbränsle.

Om det i en reduktionspliktig mängd bensin eller dieselbränsle ingår en fossil tillsats som inte är bensin eller dieselbränsle, ska tillsatsen anses ha samma energiinnehåll per liter som bensinen eller dieseln.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

7 §  Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska energiinnehållet per liter anses vara 32,2 megajoule för fossil bensin, 35,3 megajoule för fossil diesel och 34,6 megajoule för fossil flygfotogen.

[S2]Om det i en reduktionspliktig mängd bensin, diesel eller flygfotogen ingår en fossil tillsats som inte är bensin, diesel eller flygfotogen, ska tillsatsen anses ha samma energiinnehåll per liter som fossil bensin, diesel eller flygfotogen. Förordning (2021:413).

Beräkning av växthusgasutsläpp

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

8 §  Vid beräkning av växthusgasutsläpp från fossil bensin och dieselbränsle ska utsläppen anses vara 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil bensin och 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossilt dieselbränsle.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

8 §  Vid beräkning av växthusgasutsläpp från fossil bensin, diesel och flygfotogen ska utsläppen anses vara 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil bensin, 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil diesel och 89 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil flygfotogen. Förordning (2021:413).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

9 §  Vid beräkning av växthusgasutsläpp från biodrivmedel ska den beräkningsmetod och de normalvärden användas som framgår av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

9 §  Vid beräkning av växthusgasutsläpp från biodrivmedel ska den beräkningsmetod och de normalvärden användas som framgår av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001. Förordning (2021:413).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

10 §  Om det i en reduktionspliktig mängd bensin eller dieselbränsle ingår en fossil tillsats som inte är bensin eller dieselbränsle eller om det ingår ett biodrivmedel som inte omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ska tillsatsen eller biodrivmedlet anses ha samma växthusgasutsläpp per megajoule som bensinen eller dieseln.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

10 §  Om det i en reduktionspliktig mängd bensin, diesel eller flygfotogen ingår en fossil tillsats som inte är bensin, diesel eller flygfotogen eller om det ingår ett biodrivmedel som inte omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, ska tillsatsen eller biodrivmedlet anses ha samma växthusgasutsläpp per megajoule som fossil bensin, diesel eller flygfotogen. Förordning (2021:413).

Avgifter

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

11 §  Den förseningsavgift som avses i 9 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen är 1 000 kronor.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

11 §  Den förseningsavgift som avses i 9 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel är 1 000 kronor. Förordning (2021:413).

/Upphör att gälla U: 2021-07-01/

12 §  Den reduktionspliktsavgift som avses i 10 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen är

 1. fem kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser bensin, och
 2. fyra kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser dieselbränsle.

/Träder i kraft I: 2021-07-01/

12 §  Den reduktionspliktsavgift som avses i 10 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel är

 1. fem kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser bensin,
 2. fyra kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser diesel, och
 3. sex kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser flygfotogen. Förordning (2021:413).

Bemyndiganden

13 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. beräkning av reduktionspliktig energimängd och av växthusgasutsläpp, och
 2. redovisning av reduktionsplikt.

14 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. en metod för att bestämma energiinnehållet i biodrivmedel om innehållet inte kan bestämmas enligt 6 § första stycket, och
 2. verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

/Rubriken upphör att gälla U:2021-07-01/ Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen /Rubriken träder i kraft I:2021-07-01/ Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:413) om ändring i förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2021-07-01