Lag (2018:318) om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2018-04-26
Ändring införd
SFS 2018:318
Ikraft
2018-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna lag finns bestämmelser om en utlännings rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) återkallas på grund av brister hos arbetsgivaren.

Prop. 2017/18:108: Paragrafen innehåller en bestämmelse om lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 16.2.

2 §  Ett avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till nackdel för utlänningen är utan verkan mot honom eller henne.

3 §  En utlänning som har haft ett tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och som genom ett lagakraftvunnet beslut har fått tillståndet återkallat enligt 6 c kap. 13 § 2 utlänningslagen har rätt till ersättning från arbetsgivaren. Ersättningen ska motsvara den lön och annan ersättning från arbetsgivaren som utlänningen skulle ha haft rätt till i anledning av anställningen under tillståndstiden om tillståndet inte hade återkallats.

4 §  Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Ändringar

Lag (2018:318) om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas

Förarbeten
Rskr. 2017/18:252, Prop. 2017/18:108, Bet. 2017/18:SfU21
Ikraftträder
2018-06-01