Förordning (2018:349) om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2018-04-26
Ändring införd
SFS 2018:349
Ikraft
2018-05-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik under sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar i länets kommuner som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som lämnar årskurs 10.

2 §  I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

3 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

4 §  Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

5 §  Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som gäller för varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet skolungdomar per län.

[S2]Fördelningstalet ska vara det som anges i bilagan till denna förordning.

Ansökan och beslut

6 §  Trafikverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

7 §  En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast inom den tid som Trafikverket beslutar.

8 §  När ansökningstiden har gått ut ska Trafikverket pröva samtliga inkomna ansökningar.

[S2]Trafikverket betalar ut bidraget.

9 §  Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

Återbetalning och återkrav

10 §  Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S3]Om någon är återbetalningsskyldig, ska Trafikverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Uppföljning

11 §  Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som Trafikverket begär.

Bemyndigande

12 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Förteckning över fördelningstal 2018

Län Fördelningstal i procent
Blekinge län 1,6
Dalarnas län 2,9
Gotlands län 0,5
Gävleborgs län 2,9
Hallands län 3,4
Jämtlands län 1,3
Jönköpings län 3,8
Kalmar län 2,4
Kronobergs län 2,1
Norrbottens län 2,4
Skåne län 13,0
Stockholms län 22,6
Södermanlands län 3,0
Uppsala län 3,6
Värmlands län 2,7
Västerbottens län 2,6
Västernorrlands län 2,5
Västmanlands län 2,7
Västra Götalands län 16,5
Örebro län 3,0
Östergötlands län 4,5

Ändringar

Förordning (2018:349) om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

Ikraftträder
2018-05-25