Förordning (2019:1223) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1223
Ikraft
2020-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

Ändringar

Förordning (2019:1223) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Ikraftträder
2020-02-01