Förordning (2019:1224) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1224
Ikraft
2020-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402.

Ändringar

Förordning (2019:1224) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Ikraftträder
2020-02-01