Förordning (2019:509) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-06-27
Ändring införd
SFS 2019:509
Ikraft
2019-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-07-08

Uppgiftsskyldighet

1 §  En förvaltningsmyndighet under regeringen ska på begäran av Statistiska centralbyrån lämna de uppgifter som Statistiska centralbyrån behöver för de ändamål som anges i 4 och 5 §§ lagen (2019:508) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar.

Bevarande och gallring

2 §  Innan Statistiska centralbyrån gallrar uppgifter enligt 13 § lagen (2019:508) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar ska myndigheten underrätta Riksarkivet.

[S2]Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring av personuppgifter om en gallring skulle äventyra arkivens roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot forskningens behov.

Ändringar

Förordning (2019:509) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

Ikraftträder
2019-08-01