Förordning (2020:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2020-12-10
Ändring införd
SFS 2020:1187
Ikraft
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden, här benämnd EU:s konfliktmineralförordning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Behörig myndighet

2 §  Sveriges geologiska undersökning är behörig myndighet enligt EU:s konfliktmineralförordning och ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt den förordningen.

Uppgiftsskyldighet

3 §  Tullverket ska på begäran av Sveriges geologiska undersökning lämna uppgifter om de importörer som årligen importerar mineral eller metaller som omfattas av EU:s konfliktmineralförordning över de volymtröskelvärden som fastställs i bilaga I till den förordningen.

Rapportering

4 §  Sveriges geologiska undersökning ska senast den 30 april varje år lämna en rapport om genomförandet av EU:s konfliktmineralförordning till Regeringskansliet. Rapporten ska alltid innehålla uppgifter om de externa granskningsrapporter som tillhandahållits enligt artikel 7.1 i EU:s konfliktmineralförordning och de meddelanden om korrigerande åtgärder som myndigheten utfärdat enligt artikel 16.3 i samma förordning.

5 §  Tullverket ska på Regeringskansliets begäran rapportera tulluppgifter om årliga importvolymer enligt artikel 18 i EU:s konfliktmineralförordning.

Ändringar

Förordning (2020:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning

Ikraftträder
2021-01-01