Förordning (2020:726) om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2020-07-02
Ändring införd
SFS 2020:726
Ikraft
2020-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser.

[S2]Bestämmelser om Kustbevakningens biträde åt Polismyndigheten finns i 4 och 5 kap.kustbevakningslagen (2019:32).

2 §  Kustbevakningen ska stödja Polismyndigheten med sjötransport, flygtransport och flygspaning.

3 §  Polismyndigheten får begära stöd om resursen är nödvändig för ett effektivt genomförande av en polisiär insats mot terrorism eller annan brottslighet som kan innebära omedelbar fara för människors liv eller för omfattande förstörelse av egendom.

4 §  Kustbevakningen ska lämna stöd om det inte finns synnerliga skäl för annan användning av den begärda resursen.

5 §  En begäran om stöd görs hos Kustbevakningen av Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten.

6 §  Kustbevakningen får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2020:726) om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser

Ikraftträder
2020-08-01