Förordning (2022:1378) om avgifter för forskningsinfrastruktur

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2022-08-18
Ändring införd
SFS 2022:1378
Ikraft
2022-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om uttag av avgifter för användning av forskningsinfrastruktur som tillhandahålls av universitet och högskolor med staten som huvudman.

[S2]Vid tillämpning av denna förordning gäller den definition av forskningsinfrastruktur som framgår av artikel 2.91 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

[S3]Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rätten att ta ut avgifter för forskningsinfrastruktur

2 §  Enligt 4 kap. 3 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data ska forskningsdata tillgängliggöras avgiftsfritt. Universitet och högskolor får i övrigt ta ut avgifter för att tillhandahålla forskningsinfrastruktur för externa användare om

  • forskningsinfrastrukturen står helt eller delvis under lärosätets kontroll,
  • det finns av lärosätet fastställda och dokumenterade kriterier för tillgänglighet till forskningsinfrastrukturen, och
  • forskningsinfrastrukturen tillhandahålls inom ramen för lärosätets uppgifter.

Avgifternas storlek

3 §  Universitet och högskolor får besluta om avgifters storlek.

[S2]Avgifternas storlek ska bestämmas så att de täcker upp till verksamhetens kostnader (upp till full kostnadstäckning).

[S3]Om det är nödvändigt för att undvika att konkurrensen på marknaden snedvrids, ska avgifternas storlek bestämmas utifrån marknadsmässiga grunder.

Rätten att disponera avgiftsinkomster

4 §  Universitet och högskolor får disponera avgiftsinkomster upp till full kostnadstäckning.

[S2]De avgiftsinkomster som överstiger full kostnadstäckning ska redovisas mot inkomsttitel.

Avslutande bestämmelse

5 §  Universitets och högskolors beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2022:1378) om avgifter för forskningsinfrastruktur

Ikraftträder
2022-10-01