Lag (2022:1657) om tvistlösning inom ramen för vissa kollektiva hyresförhandlingar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2022-12-01
Ändring införd
SFS 2022:1657
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Lagens innehåll

1 §  I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid sådana hyrestvister mellan parterna i en förhandlingsordning för vilka hyresnämnden har utsett en särskild skiljeman enligt 23 a § hyresförhandlingslagen (1978:304).

Prop. 2021/22:277: I paragrafen finns en övergripande beskrivning av lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 5.1 och 5.3.

Lagen innehåller bestämmelser om förfarandet i sådana kollektiva hyrestvister mellan parterna i en förhandlingsordning som handläggs av en särskild skiljeman som utsetts av hyresnämnden. Parterna är på ena sidan en ...

Förfarandet

2 §  Skiljemannen ska handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt.

Prop. 2021/22:277: Paragrafen innehåller vissa grundläggande bestämmelser om hur en skiljeman ska handlägga en tvist. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Av paragrafen framgår att skiljemannen ska handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt (jfr 21 § lagen [1999:116] om skiljeförfarande). Att handläggningen ska vara opartisk innebär att skiljemannen inte får låta partsställningen påverka utförandet av uppdraget. ...

3 §  En part ska till skiljemannen ange sina yrkanden. Parten ska också ange de omständigheter och den utredning som åberopas.

[S2]En parts skriftliga utredning ska lämnas till skiljemannen.

Prop. 2021/22:277: I paragrafen anges bl.a. vilka uppgifter som parterna under förfarandet ska lämna till skiljemannen. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Av första stycket framgår att parterna ska ange sina yrkanden. Parternas positioner gällande hur stor hyresändringen ska vara och från vilken tidpunkt den ska gälla utgör motstående yrkanden. Yrkandena ska vara så preciserade att de kan läggas till grund för ...

4 §  En part ska få del av det material som den andra parten har lämnat till skiljemannen och ges tillfälle att yttra sig över det i den omfattning som det behövs.

Prop. 2021/22:277: I paragrafen behandlas en parts rätt att ta del av material och att yttra sig över det. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Skiljemannen ska se till att parterna får del av allt material rörande tvisten som den andra parten har lämnat till skiljemannen (jfr 24 § andra

stycket ...

5 §  Ett sammanträde ska hållas om det behövs.

Prop. 2021/22:277: Paragrafen reglerar förutsättningarna för att hålla sammanträde. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Skiljemannen ska hålla sammanträde med parterna om det behövs. Sammanträdet utgör ett komplement till den i övrigt skriftliga handläggningen. Möjligheten att hålla sammanträde syftar till att ge skiljemannen förutsättningar att handlägga tvisten på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Det ...

6 §  Om parterna begär det ska skiljemannen medla mellan dem.

Prop. 2021/22:277: I paragrafen anges förutsättningarna för att skiljemannen ska medla mellan parterna. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

En förutsättning för att skiljemannen ska medla mellan parterna är att båda parter begär det. Det finns ingenting som hindrar att skiljemannen själv väcker frågan om medling med parterna. Syftet med medlingen är att parterna ska träffa en förhandlingsöverenskommelse i de frågor som ...

7 §  Om en skiljeman handlägger två eller flera tvister som avser samma ort, får tvisterna handläggas tillsammans om det begärs av en part och är lämpligt med hänsyn till de omständigheter och den utredning som parterna har åberopat.

8 §  Om parterna begär det ska skiljemannen anlita en ekonomisk expert att biträda honom eller henne. Skiljemannen får även i annat fall anlita en sådan expert, om det kan antas vara till fördel för prövningen.

Prop. 2021/22:277: I paragrafen regleras förutsättningarna för en skiljeman att anlita en ekonomisk expert. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

För att vara lämplig för uppdraget ska en skiljeman som utgångspunkt ha kompetens på hyresrättens område (se kommentaren till 23 b § hyresförhandlingslagen [1978:304]). Eftersom prövningen av den typ av tvister ...

Prövningen av en tvist

9 §  Skiljemannen avgör tvisten genom en skriftlig rekommendation till parterna.

[S2]En rekommendation ska meddelas parterna senast sex veckor efter det att hyresnämnden utsåg skiljemannen. Om det finns särskilda skäl, får en rekommendation dock meddelas senare.

Prop. 2021/22:277: I paragrafen finns bestämmelser om skiljemannens avgörande av tvisten. Övervägandena finns i avsnitt 5.1 och 5.3.

Enligt första stycket avgör skiljemannen en tvist genom en rekommendation till parterna. Av rekommendationen ska framgå den ändring av hyresnivån som skiljemannen har kommit fram till och den tidpunkt från ...

10 §  Skiljemannen ska pröva tvisten utifrån de yrkanden som parterna har framställt och de omständigheter som de har åberopat.

[S2]Om parterna är överens om vilka omständigheter som ska ha betydelse för ändring av hyresnivån, ska skiljemannen pröva tvisten med utgångspunkt i dessa.

Prop. 2021/22:277: Paragrafen innehåller bestämmelser om ramarna för skiljemannens prövning av en tvist. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Första stycket ger uttryck för den s.k. dispositionsprincipen. Den innebär att parternas yrkanden bestämmer ramarna för skiljemannens prövning. Det gäller såväl i frågan om vilken ändring av hyran som ska ske som i frågan om från vilken tidpunkt ändringen ska gälla. Skiljemannen ...

Skyldighet att ingå en förhandlingsöverenskommelse

11 §  Parterna ska, om de inte har avtalat om något annat, omsätta en rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse enligt 19 § hyresförhandlingslagen (1978:304) inom 14 dagar från det att rekommendationen meddelades.

[S2]En part som inte medverkar till att en rekommendation omsätts i en förhandlingsöverenskommelse är skyldig att ersätta motparten för den skada som uppstår till följd av detta, om parterna inte har avtalat om något annat.

Prop. 2021/22:277: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av en skiljemans rekommendation. Övervägandena finns i avsnitt 5.1 och 5.5.

Skiljemannens rekommendation har, till skillnad från en skiljedom, verkan endast mellan parterna. Avgörandet är alltså inte verkställbart och har inte rättskraft. Rekommendationen har inte heller samma ...

Kostnader

12 §  Skiljemannen har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg.

[S2]Hyresvärden, eller hyresvärden och fastighetsägarorganisationen om även den är part, och hyresgästorganisationen ska betala hälften vardera av skiljemannens ersättning, om parterna inte har avtalat om en annan fördelning. I förhållande till skiljemannen svarar parterna solidariskt för ersättningen.

[S3]Parterna ska stå för sina egna kostnader, om de inte har avtalat om något annat.

Prop. 2021/22:277: Paragrafen innehåller bestämmelser om skiljemannens rätt till ersättning och om fördelningen av kostnaderna för förfarandet. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Av första stycket framgår att skiljemannen har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Om skiljemannen har anlitat en ekonomisk expert som biträde (se 8 §), utgör ersättningen till experten ett utlägg för skiljemannen. Bedömningen ...

Ändringar

Lag (2022:1657) om tvistlösning inom ramen för vissa kollektiva hyresförhandlingar

Förarbeten
Prop. 2021/22:277, Bet. 2022/23:CU2
Ikraftträder
2023-01-01